Obchodní podmínky

CENÍK DOPRAVY

Rozvážíme pouze po Brně. Na nákup nad 600 Kč rozvážíme zdarma. Pokud je objednávka nižší než 600 Kč, k ceně se připočítává částka 100 Kč. Při objednávce mimo Brno platbu vracíme zpět na účet kupujícího a informujeme ho e-mailem.

OTEVÍRACÍ DOBA

Kupující má možnost objednávat pouze na těchto internetových stránkách 24 hodin denně, Telefonicky je možné objednat kytice každý den od 9:00 do 16:00 hodin. Květiny doručujeme od úterý do pátku od 10:00 do 15:00 hodin. V případě potřeby doručení v jiném čase je to možné po telefonické domluvě. Zboží si není možné vyzvednout osobně.

CENÍK PRODUKTŮ

Všechny ceny uvedené na těchto stránkách jsou smluvní. V eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny uvedené včetně DPH.

KAŽDÁ OBJEDNÁVKA JE PŘIJATA V MOMENTĚ KDYŽ

 • Obdržíme platbu na náš účet. Potvrzení Vám bude zasláno emailem.

 • Po akceptaci platby platební kartou v autorizačním centru, potvrzení Vám bude zasláno emailem.

ZA POZDNÍ DORUČENÍ ZÁSILKY NERUČÍME V TĚCHTO PŘÍPADECH

 • Jsou-li neúplné informace o doručení zásilky zejména kontakt a adresa pro doručení.

 • V případě že nezastihneme obdarovaného nebo objednávajícího na uvedené adrese a v objednávce nebude vyplněn telefonní kontakt na kupujícího či obdarovaného.

 • Na dny 13. února, 14. února, 8. března, 10. března 22. prosince a 23. prosince přijímáme objednávky minimálně 3 dny dopředu. Za stihnutí vyřízení Vaší objednávky neručíme a pozdější reklamace bohužel nemůžeme brát zřetel. Přijaté platby za objednávky, které se takto nevyřídí vracíme zpět na účet.

 

JAK SE STARAT O KVĚTINY, ABY CO NEJDÉLE VYDRŽELI KRÁSNÉ
 • Doporučujeme, seříznout stonky květin každý den včetně výměny vody

 • V některých případech se může stát, že objednané květiny se budou mírně lišit od produktů na našich internetových stránkách. Náhrada je prováděna zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu, množství a ve stejné nebo vyšší ceně. V případě náhrady zboží ve větším měřítku budeme před dodáním zásilky informovat kupujícího. Pokud se změnou kupující nebude souhlasit se změnou, objednávku stornujeme a platbu zasíláme zpět na účet kupujícího.

 • U objednávek mimo BRNO bude automaticky platba stornována a poslána zpět odesílateli na účet.

 • Kytice jsou doručovány bez vázy.

 • Objednávka obsahuje vždy kytici popř. dárkové předměty.

 • Změna složení kytic, květinových košů a potravinových košů je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Na písemné žádosti, na složení, které budou uvedeny v objednávce nebude brán zřetel.

 • V případě že potřebujete doručit kytici ve stejný den kdy vytváříte objednávku musí být objednávka potvrzena nejpozději do 10:00 hodin.

 • V případě, že nebude adresát zastižen na uvedené adrese a nebude možné ho kontaktovat telefonicky (objednavatel neuvede do objednávky tel. kontakt na příjemce), pokusíme se kontaktovat objednatele. V případě, že se nám to nepodaří, bude kupující kontaktován mailem kam je možné květiny přivést na druhý den znova . 

 • Telefonická linka je aktivní každý den od 8:00 do 16:00.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Storno objednávky ze strany zákazníka, je možné nejpozději 24 hodin před jejím doručením. V případě storna 24 hodin před doručením, bude zákazníkovi vrácena celá částka zpět na jeho účet nejpozději do 14-ti dnů od podání žádosti. V případě, že bude storno objednávky provedeno později než 24 hodin před doručením, nemá zákazník na vrácení částky nárok. Kytici můžeme doručit na adresu uvedenou v objednávce, na jinou adresu ve stejném místě doručení, nebo si může zákazník vyzvednout kytici osobně na adrese pobočky, která mu bude na vyžádání poskytnuta. Storno objednávky je možné podat písemně emailem na info@kvetinypobrne.cz.

 

REKLAMACE

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

V souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 kalendářních dní od převzetí zboží při uzavření kupní smlouvy na dálku. Odstoupení od kupní smlouvy lze doručit písemně na adresu Brno-Bohunice, Arménská 503/5, 625 00. Pro rychlejší řešení doporučujeme využít emailovou adresu info@kvetinypobrne.cz. 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb:

 • jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • Pokud odstoupení od kupní smlouvy splňuje podmínky stanovené výše zmíněným zákonem, je příslušná platba zaslána kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště kupujícího. Potřebné informace k zaslání platby kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem splnění podmínek pro vrácení zboží.

 • V případě nesplnění podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy stanovených výše zmíněným zákonem, je zboží uskladněno v prostorách prodejce. Kupující si zboží může vyzvednout osobně nebo pomocí smluvního přepravce nebo jej prodejce kupujícímu zašle pomocí smluvního přepravce, pokud spotřebitel předem uhradí náklady související s přepravou a zabalením zboží. Pokud nebude zboží vyzvednuto do 5 kalendářních dní od uskladnění, mohou být kupujícímu účtovány náklady na uskladnění. V případě, že náklady na uskladnění překročí cenu zboží, může být zboží prodáno za účelem jejich úhrady.

Kupující může ještě neexpedovanou objednávku stornovat telefonicky nebo emailem.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO, PRÁVO NA ZMĚNU CENY

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, nebo není momentálně zboží skladem.

 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.kvetinypobrne.cz a právním řádem platným v ČR. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Pokud dojde k poskytnutí přiměřené slevy nebo k odstoupení od kupní smlouvy, je příslušná platba zaslána kupujícímu v zákonem stanovených lhůtách převodem na bankovní účet nebo zaslána poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště kupujícího. Potřebné informace k zaslání platby kupující doloží prodejci písemně, lhůta pro zaslání platby počíná běžet dnem doručení těchto informací a/nebo dnem splnění podmínek pro vrácení zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.kvetinypobrne.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem